Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu Envien International Limited, AGROFERT HOLDING, ENVIRAL, ENAGRO, ENVI GORIVA, ROSSI, MEROCO, POĽNOSERVIS a Etahanol Energy

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly spoločnosťou Envien International Limited (ďalej len „EIL“) nad spoločnosťami:

-       Poľnoservis, a. s., Leopoldov (ďalej len „POĽNOSERVIS“),
-       ENAGRO, a. s., Leopoldov (ďalej len „ENAGRO“),
-       ROSSI BIOFUEL Zrt., Komárom, Maďarsko (ďalej len „ROSSI“),
-       MEROCO, a. s., Leopoldov (ďalej len „MEROCO“),
-       ENVIRAL, a. s., Leopoldov (ďalej len „ENVIRAL“) a týmto zároveň nepriamej výlučnej kontroly nad spoločnosťou ENVIRAL Overseas Investment B.V., Schiphol, Holandsko (ďalej len „EOI“),
-       ENVI Goriva d. d., so sídlom Vukovar, Chorvátsko (ďalej len „ENVI GORIVA“) a týmto zároveň nad spoločnosťou BIODIZEL VUKOVAR d. o. o., so sídlom Vukovar, Chorvátsko (ďalej len „BIODIZEL VUKOVAR“),
-       ako aj a v nadobudnutí spoločnej kontroly spoločnosťami EIL a AGROFERT v spoločnosti Ethanol Energy, a. s., Vrdy, Česká republika (ďalej len „EE“)

Vzhľadom na previazanosť a ekonomický cieľ transakcií úrad dospel k záveru, že ide o jednu koncentráciu.

EIL - predmetom činnosti resp. cieľom spoločnosti je podľa oznámenia koncentrácie hlavne nakupovať, získavať, vlastniť, mať v držbe, viesť, prenajímať, spravovať, predávať alebo inak nakladať s majetkom akéhokoľvek druhu a upisovať, prevziať, nakupovať alebo inak získavať, mať v držbe, predávať alebo inak nakladať s akciami alebo inými podielmi alebo cennými papiermi akejkoľvek inej spoločnosti.
AGROFERT s majetkovou účasťou vo viac ako 200 obchodných spoločnostiach sa zaoberá výrobou, spracovaním a predajom najmä v oblasti chémie, potravinárstva, poľnohospodárstva. Pôsobí v Českej republike, Slovenskej republike, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a USA.
ENVIRAL je slovenská spoločnosť, ktorá vyrába bioetanol a predáva ho v Slovenskej republike a do viacerých štátov Európskej únie.
ENAGRO je slovenská spoločnosť, ktorá obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami (napr. repka olejná, kukurica, atď.) na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.
Chorvátska spoločnosť ENVI GORIVA nemá vlastný výrobný program, je držiteľom majetkových účastí. Jej dcérska spoločnosť BIODIZEL VUKOVAR, tiež so sídlom v Chorvátsku, sa zaoberá výrobou a predajom FAME (skratka z anglického „fatty acid methyl ester“). Táto spoločnosť dodáva FAME hlavne do Maďarska, ale aj na chorvátsky trh.
Spoločnosť ROSSI, ako aj spoločnosť MEROCO sa takisto zaoberajú výrobou a predajom FAME. ROSSI je maďarská spoločnosť a predáva FAME hlavne v Maďarsku. Slovenská spoločnosť MEROCO dodáva FAME na území Slovenskej republiky.
POĽNOSERVIS je slovenskou spoločnosťou, ktorá vyrába a dodáva surový repkový olej hlavne na území Slovenskej republiky.
EE sa zaoberá výrobou a predajom bioetanolu odberateľom hlavne na území Českej republiky.

Úrad sa v rámci posudzovania vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže zameral na skutočnosť, že 1) podnikatelia ENVIRAL a EE ako výrobcovia bioetanolu, 2) podnikatelia MEROCO a ROSSI, ktorí patrili do ekonomickej skupiny spoločnosti a BIODIZEL VUKOVAR ako výrobcovia FAME a 3) POĽNOSERVIS ako výrobca surového repkového oleja, budú priamo alebo nepriamo výlučne alebo spoločne kontrolovaní podnikateľom EIL, pričom podnikateľ AGROFERT, ktorý bude vykonávať spoločnú kontrolu s EIL nad EE, pôsobí taktiež v oblasti výroby FAME. Dospel pritom k záveru, že z horizontálneho hľadiska koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž v oblasti výroby a predaja bioetanolu  ani v oblasti výroby a predaja FAME.

V rámci posudzovania vplyvu koncentrácie z hľadiska vertikálneho úrad posudzoval dopady na vertikálne nadväzujúcich relevantných trhoch, a to: nákup a predaj poľnohospodárskych komodít (o. i. kukurica, repka), výroba a predaj surového repkového oleja, výroba a predaj bioetanolu a výroba a predaj FAME, pričom úrad zistil, že koncentrácia z hľadiska vertikálneho posúdenia nenaruší účinnú hospodársku súťaž. Úrad ďalej zistil, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž ani z hľadiska jej možných koordinačných účinkov.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 05. 2013.