Záväzky

Alternatívnou možnosťou k uloženiu pokuty v prípade porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo v prípade iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže je využitie inštitútu „záväzkov“ (§ 38f zákona). Podnikateľ môže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže úradu navrhnúť záväzky, ktoré odstránia súťažný problém na trhu. Úrad po posúdení navrhnutých záväzkov môže začaté konanie ukončiť rozhodnutím, ktorým uloží podnikateľovi povinnosť plniť ním navrhnuté záväzky. V takomto prípade úrad v rozhodnutí nekonštatuje porušenie zákona, ale priamo zaväzuje podnikateľa na plnenie opatrení, ktoré odstránia identifikovaný problém na trhu.

Inštitút záväzkov je podrobnejšie upravený v dokumente: Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa §38f zákona).
Posledná aktualizácia:05.02.2018