Urovnanie

Ďalšou možnosťou podnikateľa v prípade vertikálnej dohody obmedzujúcej súťaž je využitie inštitútu urovnania (§ 52 zákona). Urovnanie umožňuje osobe, ktorá porušila § 4 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej  súťaže alebo čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, získať benefit v podobe zníženej pokuty, a to až do výšky 50 % v prípade, že sa táto osoba k porušeniu dobrovoľne prizná a zároveň za takéto konanie prevezme zodpovednosť.

Urovnanie sa môže uplatniť aj pri obmedzení súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy (§ 6 zákona), kde v prípade priznania a prebratia zodpovednosti úrad zníži pokutu o 50 % z pôvodnej výšky pokuty.

Podmienky plnenia inštitútu urovnania sú bližšie upravené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 192/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (budete presmerovaný na portál Slov-lex)

  
Posledná aktualizácia:15.07.2021