Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil zámer koncentrácie podnikateľov CPI PROPERTY GROUP société anonyme a S IMMO AG

Publikované:
Obsah

Koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

mrakodprad, obloha
mrakodprad, obloha
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 05. 2022 schválil zámer koncentrácie spočívajúci v získaní výlučnej kontroly podnikateľa CPI PROPERTY GROUP société anonyme, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „CPI“) nad podnikateľom S IMMO AG, Viedeň, Rakúsko (ďalej len „S Immo“).
 
Podnikateľ CPI je súčasťou medzinárodne pôsobiacej skupiny CPI, ktorá vlastní a prevádzkuje kancelárske nehnuteľnosti, maloobchodné priestory, hotely a rezorty, rezidenčné nehnuteľnosti, investičné pozemky, developerské, priemyselné, poľnohospodárske a logistické nehnuteľnosti. Na území Slovenskej republiky pôsobí podnikateľ CPI aj prostredníctvom spoločnosti Immofinanz vo viacerých mestách v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností, prenájmu maloobchodných nehnuteľností, tiež pôsobí v oblasti vlastníctva a prevádzkovania hotelových nehnuteľností.
 
Podnikateľ S Immo sa zaoberá investíciami do nehnuteľností, pričom je aktívny najmä na území Rakúska, Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Na území Slovenskej republiky pôsobí vo viacerých mestách v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností, prenájmu maloobchodných priestorov a v oblasti vlastníctva hotelových nehnuteľností.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo prekrývajú v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností,  prenájmu maloobchodných nehnuteľností a služieb hotelového ubytovania/vlastníctva hotelov.
 
Úrad prekrytia účastníkov koncentrácie v prípade prenájmu kancelárskych nehnuteľností a prenájmu maloobchodných nehnuteľností posúdil z pohľadu viacerých alternatív, pričom vychádzal aj z najužšieho zadefinovania priestorového trhu, t. j. lokálneho vymedzenia daného územím konkrétneho mesta. V prípade trhu prenájmu kancelárskych nehnuteľností išlo o mesto Bratislava a v prípade trhu prenájmu maloobchodných nehnuteľností išlo o mestá Bratislava, Prievidza a Trenčín.
 
Úrad sa tiež na trhu prenájmu maloobchodných nehnuteľností v mestách Prievidza a Trenčín, kde dochádza k výraznejšiemu prekrytiu aktivít, zameral na užšiu segmentáciu tohto trhu z tovarového hľadiska, a to na maloobchodné nehnuteľnosti, ktoré sú tak vlastnené a prevádzkované samotným majiteľom, ako aj na tie, ktoré sú (čiastočne) prenajímané.
 
Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených úradu, najmä z podielov účastníkov koncentrácie, počtu a charakteru konkurentov pôsobiacich na trhu prenájmu kancelárskych nehnuteľností a na trhu prenájmu maloobchodných priestorov, charakteru a zamerania prenajímaných nehnuteľností účastníkov koncentrácie, úrad neidentifikoval negatívne dopady predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž  na relevantnom trhu prenájmu kancelárskych nehnuteľností a na trhu prenájmu maloobchodných nehnuteľností.
 
Taktiež na trhu služieb hotelového ubytovania/vlastníctva hotelov úrad, vychádzajúc z predložených podkladov a informácií, najmä z výšky podielov účastníkov koncentrácie a z dostatočného množstva konkurentov, neidentifikoval negatívne dopady predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž v tejto oblasti.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaný zámer koncentrácie je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 05. 2022.