Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uzavrel dohodu o spolupráci s PPA

Publikované:
Obsah

Dohoda o spolupráci nadobudla účinnosť dnes.

podávanie rúk
podávanie rúk
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) uzavreli dohodu o spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť dnes, t. j. 7. 6. 2022.

Cieľom tejto dohody je
  • posilnenie ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a
  • efektívnejší výkon činností spojených s kontrolou verejného obstarávania/obstarávania, ktorú PPA vykonáva na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
V zmysle podpísanej dohody sa spolupráca medzi oboma inštitúciami bude uskutočňovať v oblastiach
  • podávania podnetov PPA úradu z dôvodu podozrenia na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
  • písomnej konzultácie PPA s úradom vo veciach možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
  • školení k problematike dohôd obmedzujúcich súťaž, najmä koordinácie vo verejnom obstarávaní podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a v obstarávaní podľa usmernenia PPA k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022,
  • pravidelnej aktualizácie rizikových indikátorov, ktoré vychádzajú z vlastných skúseností úradu a PPA, vrátane vysvetlenia špecifických aspektov aplikácie rizikových indikátorov v praxi.
Spolupráca v oblastiach podávania podnetov a písomnej konzultácie je podmienená predpokladanou hodnotou zákazky alebo súhrnnou hodnotou dotknutých zákaziek vyššou ako 100 000 eur bez DPH.

Úrad verí, že vzájomná spolupráca medzi oboma inštitúciami prispeje k efektívnejšiemu výkonu kontroly príslušných verejných obstarávaní vo vzťahu k prípadným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a tým aj hospodárnejšiemu vynakladaniu verejných finančných prostriedkov.