Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnej súťaži súvisiacej s dodaním technológií v oblasti potravinárskeho priemyslu

Publikované:
Obsah

Získané podklady a informácie nasvedčujú tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnej súťaži.

ovocie
ovocie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 6. 2022 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi podnikateľmi vo verejnej súťaži na zákazku dodania výrobných technológií v potravinárskom priemysle.

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnej súťaži, predmetom ktorej bolo dodanie výrobných technológií v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Zákazka mala byť financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.