KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnej súťaži súvisiacej s dodaním technológií v oblasti potravinárskeho priemyslu

Aktualizované 23.06.2022

Získané podklady a informácie nasvedčujú tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnej súťaži.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 6. 2022 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi podnikateľmi vo verejnej súťaži na zákazku dodania výrobných technológií v potravinárskom priemysle.

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnej súťaži, predmetom ktorej bolo dodanie výrobných technológií v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Zákazka mala byť financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin