Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu

Publikované:
Obsah
futbalová lopta na tráve
futbalová lopta na tráve
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 13. 12. 2022 vydal záväzné stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc k dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu (ďalej len „schéma v znení dodatku“).
 
Predmetom schémy v znení dodatku je poskytovanie štátnej pomoci formou príspevku na projekt podpory športu s cieľom vytvárania podmienok na podporu a rozvoj športu. Rozvoj a podpora športu sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovania pomoci na modernizáciu/rekonštrukciu existujúcej športovej infraštruktúry, resp. na zvýšenie ich technickej úrovne alebo na výstavbu novej športovej infraštruktúry.
 
Dodatok bol vypracovaný zo strany poskytovateľa pomoci z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 177/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré procesy súvisiace aj s poskytovaním pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu športu.

Po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy v znení dodatku bude schéma verejne dostupná aj na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.