Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila nové nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach

Publikované:
Obsah
les
les
Európska komisia dňa 14. 12. 2022 vydala nové nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach pod názvom „Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie(PDF, 1 258 kB) (ďalej len „nariadenie“).
 
Toto nariadenie nahrádza nariadenie (EÚ) č. 702/2014, ktoré sa uplatňovalo do 31. 12. 2022.
 
Znenie nariadenia je platné od 1. 1. 2023 a je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci - Sektorovo-špecifické pravidlá.