Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fond

Publikované:
Obsah
vonkajšie kino
vonkajšie kino

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 19. 12. 2022 v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“).

Účelom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je podpora audiovizuálnej kultúry v zameraní na podporu tvorby a realizácie slovenských audiovizuálnych diel, na podporu distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel, na podporu uvádzania slovenských audiovizuálnych diel na verejnosti a na podporu umeleckých alebo kultúrnych podujatí, festivalov a iných podobných kultúrnych činností v oblasti filmového umenia a audiovizuálnej kultúry.

Dodatkom č. 2 prišlo k zmene jednotlivých článkov upravujúcich poskytovanie pomoci, najmä k úprave rozpočtu, oprávnených projektov, mechanizmu poskytovania pomoci, zároveň bola upravená platnosť a účinnosť schémy.

Poskytovateľom pomoci je Audiovizuálny fond.

Aktuálne znenie schémy je verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.