Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah

Úplné návrhy na kandidátov je možné predkladať PMÚ SR do 17. 4. 2023 do 10.00 hod.

PP PMÚ SR (3)
PP PMÚ SR (3)

Predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 12 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „podpredseda úradu“).

Podľa § 13 ods. 12 zákona návrhy kandidátov na podpredsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie a vedecké ustanovizne.

Konkrétne požiadavky na kandidátov a ďalšie informácie zverejnili Protimonopolný úrad Slovenskej republiky na svojom webovom sídle v sekcii Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky na webovom sídle v sekcii Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Záujemcovia o post podpredsedu úradu musia okrem ďalších náležitostí predložiť projekt s názvom „Návrh opatrení na zlepšenie výkonu právomocí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v oblasti protisúťažných dohôd, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií“.

Návrhy na kandidátov na podpredsedu úradu s požadovanými dokladmi je možné predkladať do 17. apríla 2023 do 10.00 hod. na adresu Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03  Bratislava.

Za podpredsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za podpredsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Kandidáti, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložia úplný návrh na kandidáta, budú pozvaní na verejné vypočutie odbornou komisiou.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejní menný zoznam členov odbornej komisie na svojom webovom sídle pred uplynutím lehoty, počas ktorej je možné doručiť návrh kandidátov spolu s požadovanými dokladmi.

Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky na vymenovanie podpredsedu úradu.