Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Geis Holding GmbH & Co. KG, Christian Fürstaller, AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH a Log Invest GmbH

Publikované:
Obsah

PMÚ SR neidentifikoval súťažné obavy v dôsledku posudzovanej koncentrácie.

odovzdanie zásielky
odovzdanie zásielky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 07. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Geis Holding GmbH & Co. KG, Nemecko (ďalej ako „Geis Holding“) a Christian Fürstaller nad podnikateľmi AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Rakúsko (ďalej ako „AQG“) a Log Invest GmbH, Rakúsko (ďalej ako „Log Invest“).

Geis Holding je komanditná spoločnosť, ktorá pôsobí ako holdingová spoločnosť skupiny Geis, a je kontrolovaná fyzickými osobami (rodinou Geis). Skupina Geis pôsobí v oblasti zasielateľstva, zmluvnej logistiky a prepravy. V rámci svojich zasielateľských služieb ponúka aj doplnkové služby a tiež poskytuje medzinárodnú prepravu [v Slovenskej republike (ďalej ako „SR“) v tejto oblasti pôsobí takmer výlučne len vnútroskupinovo]. Pôsobí v Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku a v strednej a východnej Európe. V SR je táto skupina zastúpená spoločnosťami Geis SK s.r.o., Zvolen a Realitná a servisná spoločnosť, s.r.o., Zvolen. V oblasti zasielateľstva pôsobí skupina Geis pre slovenských zákazníkov aj prostredníctvom spoločností zo skupiny so sídlom v Českej republike a v Nemecku.

Pán Christian Fürstaller je a aj po koncentrácii bude spoločníkom spoločností AQG a Log Invest. Okrem toho pôsobí v oblasti logistiky a dopravy vo východnej Európe (zameranie na Rusko, Ukrajinu, Bielorusko a Kazachstan).

Nadobúdaný podnikateľ AQG pôsobí ako holdingová spoločnosť skupiny AQG, v SR zastúpenej spoločnosťami  Quehenberger Logistics SVK a.s. Ružomberok a Quehenberger Express SK s.r.o., Bratislava, pôsobiacimi v oblasti zasielateľstva a zmluvnej logistiky, prípadne dopravy. Okrem nich dosiahli v oblasti zasielateľstva a zmluvnej logistiky so slovenskými zákazníkmi obrat v roku 2022 aj ďalšie spoločnosti patriace do nadobúdanej skupiny AQG so sídlom  v zahraničí. Skupina AQG pôsobí rovnako v zasielateľstve, zmluvnej logistike a preprave. Prevádzkuje vlastný vozový park v niektorých krajinách (nie však na Slovensku) a je zastúpená predovšetkým v Rakúsku, ďalej v Nemecku a v niekoľkých krajinách východnej a juhovýchodnej Európy.

Ďalšia nadobúdaná spoločnosť Log Invest nevykonáva žiadnu prevádzkovú činnosť. Je jediným spoločníkom spoločnosti Sequrity GmbH, ktorá poskytuje služby takmer výlučne vnútroskupinovo, nepôsobí však v oblasti zasielateľstva, prepravy alebo zmluvnej logistiky a nepôsobí ani na Slovensku.

Podľa oznámenia koncentrácie teda účastníci koncentrácie poskytujú celý rozsah služieb v oblasti klasického medzinárodného zasielateľstva, ktoré zahŕňa predovšetkým zasielateľské služby v oblasti cestnej dopravy a tiež námornej a leteckej prepravy, pričom v menšom rozsahu poskytujú samostatne i cestnú dopravu (na Slovensku len minimálne) a zmluvnú logistiku. Úrad sa bližšie zaoberal najmä oblasťou zasielateľstva, keďže pokiaľ ide o oblasť cestnej dopravy a zmluvnej logistiky, dochádza vo vzťahu k SR len k zanedbateľnému prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie. V oblasti zasielateľstva však úrad ponechal otázku presnej  identifikácie tovarových a priestorových relevantných trhov otvorenú, keďže dospel k záveru, že v predmetnej oblasti posudzovaná  koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy v žiadnej z možných širších či užších definícií relevantného trhu zahŕňajúceho SR. Vychádzal pritom najmä z odhadnutých podielov účastníkov koncentrácie a ich najväčších konkurentov, ako aj z čiastočne odlišného regionálneho zamerania účastníkov koncentrácie. Tiež zobral do úvahy skutočnosť, že podľa oznámenia žiaden z účastníkov koncentrácie nemá obzvlášť výraznú špecializáciu alebo výraznú prítomnosť na relevantnom trhu zahŕňajúcom SR, ani v žiadnom z čiastkových segmentov, t. j. nejde o horizontálne prekrytie zasielateľov, ktorí by boli zameraní na špecifickú oblasť/služby/druh tovaru.

Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad dospel k záveru, že predmetnou koncentráciou nedochádza k značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a teda neidentifikoval súťažné obavy v dôsledku posudzovanej koncentrácie. Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 07. 2023.