Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín zriadeného agrolesníckeho systému podľa Strategického plánu

Publikované:
Obsah
stromy pri jazere
stromy pri jazere

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 29. 6. 2023 vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín zriadeného agrolesníckeho systému podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 (ďalej len „schéma“). Schéme bolo zo strany Európskej komisie pridelené číslo SA.108592.

Účelom poskytnutia štátnej pomoci podľa tejto schémy je prispieť k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, a to aj znižovaním emisií skleníkových plynov a zvyšovaním sekvestrácie uhlíka, ako aj podporovať udržateľnú energiu.

Predmetom schémy je poskytnutie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu na financovanie pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému, konkrétne výsadbu stromov a ich následnú ochranu, regeneráciu a obnovu drevín zriadeného agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche.

Schéma zohľadňuje zámer strategického plánu pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému a ďalšie strategické dokumenty EÚ a SR v oblasti lesného hospodárstva. Agrolesnícke systémy prispejú k ochrane životného prostredia a k zmierneniu klimatických zmien.

Poskytovateľom pomoci je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.