Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a ochrany lesov podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027

Publikované:
Obsah
stromy pri vodopáde
stromy pri vodopáde

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 29. 6. 2023 vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na podporu lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a ochrany lesov podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 (ďalej len „schéma“). Schéme bolo zo strany Európskej komisie pridelené číslo SA.108751.

Účelom poskytnutia pomoci na podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov je kompenzácia straty príjmu a dodatočných nákladov na lesných pozemkoch v územiach európskeho významu a v chránených vtáčích územiach, a to v súvislosti so záväzkami, ktoré idú nad rámec povinných požiadaviek upravujúcich hospodárenie v lesoch.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci, formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom žiadosti o poskytnutie podpory, ako kompenzácia straty príjmu a dodatočných nákladov na lesných pozemkoch v územiach európskeho významu a v chránených vtáčích územiach.

Podpora na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v územiach európskeho významu je pomocou za spôsob osobitného obhospodarovania lesov s cieľom zachovania a zvyšovania biologickej biodiverzity, zachovania pôvodných lesov, zmiernenia zmeny klímy a ochrany vodných zdrojov.

Poskytovateľom pomoci je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.