Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila konsolidované znenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách – GBER

Publikované:
Obsah
písanie do notesa
písanie do notesa

Európska komisia zverejnila konsolidované znenie NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – GBER“) v znení všetkých noviel.

Konsolidované znenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách – GBER je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc, v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci - Skupinové výnimky - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách.