Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ zorganizoval úspešnú medzinárodnú konferenciu Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
titulna foto
titulna foto

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ”) dňa 4. 10. 2023 zorganizoval konferenciu o aktuálnych trendoch v práve hospodárskej súťaže. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave a zúčastnili sa na nej zástupcovia a zástupkyne viacerých inštitúcií, organizácií, spoločností na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

Konferenciu otvoril príhovorom predseda PMÚ Juraj Beňa. Predstavil svoju víziu o smerovaní PMÚ, ktorej cieľom je vybudovať modernú, rešpektovanú a dôveryhodnú inštitúciu na ochranu hospodárskej súťaže a zvýšiť povedomie podnikateľského sektora aj verejnosti o význame práce PMÚ pre spoločnosť. 

Pozvanie predniesť úvodné slovo na konferencii prijal pán Olivier Guersent, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie (ďalej len „EK”).

Hlavnou témou prvej panelovej diskusie konferencie bola súťaž a inflácia, konkrétne rola súťažných autorít v čase inflácie. Názory a skúsenosti prezentovali predstavitelia úradov na ochranu hospodárskej súťaže zo susedných krajín: Natalie Harsdorf-Borsch, poverená generálna riaditeľka Rakúskeho Federálneho úradu pre hospodársku súťaž, Kamil Nejezchleb, podpredseda Úradu na ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky, a stanoviská EK predstavil Olivier Guersent. Diskusiu viedol predseda PMÚ Juraj Beňa. Vysvetlili, vplyv vysokej inflácie na hospodársku súťaž a činnosť súťažných autorít v jednotlivých krajinách strednej Európy, a naopak možnosti súťažných autorít v boji proti inflácii.

Daľšia panelová diskusia bola zameraná na stále aktuálnejšiu tému, ktorou je aplikácia a implementácia DMA (aktu o digitálnych trhoch). Svoje postrehy a očakávania predniesli odborníci na túto problematiku – Lucia Bónová, vedúca útvaru pre implementáciu nariadenia DMA a presadzovanie antitrustových pravidiel v oblasti digitálnych platforiem Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie, Viktoria H.S.E. Robertson, vedúca skupiny pre právo hospodárskej súťaže a digitalizáciu Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu, riaditeľka platformy v oblasti práva hospodárskej súťaže, a Radek Hanák, riaditeľ pre právne záležitosti a zodpovedný za ochranu osobných údajov skupiny Heureka Group. Diskusiu moderovala a pohľad PMÚ prezentovala Michaela Nosa, riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov PMÚ.  Predmetom diskusie boli otázky týkajúce sa novej právnej úpravy v oblasti digitálnych trhov, jej uplatňovania, ako aj očakávania stakeholderov, resp. podnikateľov, a právomoci a úlohy, ktoré z nej vyplývajú úradom na ochranu hospodárskej súťaže.

V poslednej panelovej diskusii sa prednášajúci hostia tematicky zamerali na problematiku zákazu účasti vo verejnom obstarávaní - sankcie za porušenie súťažných pravidiel. Postoje a skúsenosti zo svojho profesijného pôsobenia prezentovali Ori Schwartz, vedúci odboru hospodárskej súťaže Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - OECD,  a pán Radoslav Šály, poradca prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a gestor odbornej komisie pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie, advokát. Panel moderovala a pohľad a skúsenosti úradu prezentovala Daniela Lukáčová, vedúca oddelenia pre druhostupňové konanie PMÚ. V rámci diskusie venovanej inštitútu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní sa panelisti zamerali na vymedzenie a presadzovanie tohto inštitútu z hľadiska právnej úpravy, ako aj formy, prínos, riziká spojené s jeho uplatňovaním a tiež možné smerovanie jeho uplatňovania v budúcnosti.

Záverečného slova na konferencii sa ujal podpredseda PMÚ Peter Demčák, ktorý poďakoval všetkým účastníkom a vyslovil presvedčenie, že predstavené plány sa PMÚ podarí zrealizovať v najbližšom období.

Konferencia sa pre takmer 150 účastníkov stala vynikajúcou príležitosťou na prediskutovanie najaktuálnejších otázok a výziev s odborníkmi v práve hospodárskej súťaže na Slovensku a v zahraničí.

Tešíme sa na ďaľší ročník konferencie.

Materiály z konferencie:

Videozostrih:

Videozostrih momentov z konferencie sme sprístupnili na nasledujúcich odkazoch na sociálnych sieťach: LinkedIn, Instagram a X.

Fotografie:

konferencia - predseda úradu konferencia - predseda úradu konferencia - Olivier Guersent  konferencia - 1. panelová diskusia konferencia - 1. panelová diskusia konferencia - panelisti 1. panelovej diskusie konferencia - diváci a panelsiti 1. panelovej diskusie  konferencia - panelisti 2. panelovej diskusie konferencia - 2. panelová diskusia konferencia - 2. panelová diskusia konferencia - 2. panelová diskusia konferencia - 3. panelová diskusia konferencia - 3. panelová diskusia konferencia - 3. panelová diskusia konferencia - podpredseda úradu   konferencia - hľadisko konferencia - diváci v hľadisku konferencia - účastníci