Ako podať podnet

Ak máte podozrenie, že zo strany podnikateľov došlo k uzavretiu kartelu, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR. Podnet by mal obsahovať označenie podnikateľa/-ľov a popis jeho/ich správania, ktoré podľa Vás predstavuje porušenie zákona. Ak máte dôkazy o takomto konaní, je vhodné ich k podnetu priložiť. 

Obzvlášť v prípade kartelov to môžu byť práve zamestnanci (súčasní aj bývalí) podnikateľa, ktorý je účastníkom kartelovej dohody, a tí sú ochotní poskytnúť úradu podnet či informácie o podozrení, avšak obávajú sa postihu a toho, že prezradenie ich identity by mohlo vážne ohroziť ich alebo ich blízkych. Preto osoby, ktoré si neželajú odhaliť svoju identitu, sa môžu obrátiť na úrad anonymne – telefonicky na sekretariát odboru kartelov prostredníctvom tel. č. 02/22 12 21 30 a dohodnúť sa na spôsobe komunikácie a zachovaní anonymity.

Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzor formulára. Môžete si ho stiahnuť po kliknutí na jeden z nasledujúcich odkazov a vyplniť:
Váš podnet môžete Protimonopolnému úradu SR adresovať:
  • v elektronickej forme:
    • buď prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk alebo 
    • prostredníctvom elektronickej služby dostupnej na Ústrednom portáli verejnej správy na tomto odkaze.
  • poštou na adresu: 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29
  • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín:
v pracovných dňoch - pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 
Priamo na webovom sídle Protimonopolného úradu SR totiž už nie je možné elektronicky vyplniť formulár na podávanie podnetov Protimonopolnému úradu SR na prešetrenie možných porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže a odoslať ho, a to z dôvodu nahradenia elektronickou službou Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (budete presmerovaný na Ústredný portál verejnej správy)

 

Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:15.07.2021