Preskočiť na hlavný obsah

Ako podať podnet?

Aktualizované:
Obsah
Ak máte podozrenie, že zo strany podnikateľov došlo k uzavretiu kartelu, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR. Podnet by mal obsahovať označenie podnikateľa/-ľov a popis jeho/ich správania, ktoré podľa Vás predstavuje porušenie zákona. Ak máte dôkazy o takomto konaní, je vhodné ich k podnetu priložiť. 

Obzvlášť v prípade kartelov to môžu byť práve zamestnanci (súčasní aj bývalí) podnikateľa, ktorý je účastníkom kartelovej dohody, a tí sú ochotní poskytnúť úradu podnet či informácie o podozrení, avšak obávajú sa postihu a toho, že prezradenie ich identity by mohlo vážne ohroziť ich alebo ich blízkych. Preto osoby, ktoré si neželajú odhaliť svoju identitu, sa môžu obrátiť na úrad anonymne – telefonicky na sekretariát odboru kartelov prostredníctvom tel. č. 02/22 12 21 30 a dohodnúť sa na spôsobe komunikácie a zachovaní anonymity.

Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzor formulára. Môžete si ho stiahnuť po kliknutí na jeden z nasledujúcich odkazov a vyplniť: Váš podnet môžete adresovať Protimonopolnému úradu SR
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29
  • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín, t. j.
    v pracovných dňoch - pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod. O prípadných zmenách stránkových hodín Protimonopolný úrad SR informuje aj prostredníctvom sekcie Podateľňa tohto webového sídla.
Priamo na webovom sídle Protimonopolného úradu SR totiž už nie je možné elektronicky vyplniť formulár na podávanie podnetov Protimonopolnému úradu SR na prešetrenie možných porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže a odoslať ho, a to z dôvodu nahradenia elektronickou službou Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Prílohy na stiahnutie