Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Dnešným dňom nadobúda účinnosť novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
Dňom 01.07.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Novela je súčasťou celkovej stratégie úradu, ktorej hlavným cieľom je vybudovať modernú súťažnú autoritu so zameraním na prospech spotrebiteľa. Reaguje na potrebu legislatívnych úprav určitých okruhov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a zavádza nové prvky, ktorých cieľom je zefektívniť presadzovanie súťažných pravidiel. Úpravou prešli všetky oblasti slovenského súťažného práva: posudzovanie koncentrácií, oblasť dohôd obmedzujúcich súťaž, ako aj zákazu zneužívania dominantného postavenia. O najvýznamnejších zmenách sa dočítate na: http://www.antimon.gov.sk/novela-zakona-o-ochrane-hospodarskej-sutaze-v-medzirezortnom-pripomienkovom-konani/.
 
Súčasne s novelou zákona vstupujú do platnosti aj štyri vyhlášky, a jeden výnos Protimonopolného úrad. Dokumenty reagujú na zmeny vykonané v zákone o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Prijatá bola vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či  dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž(„Vyhláška de minimis“). Prahové hodnoty založené na trhových podieloch podnikateľov boli pôvodne upravené priamo v zákone o ochrane hospodárskej súťaže.
 
S cieľom urýchliť a zefektívniť proces posudzovania koncentrácií revidoval úrad Vyhlášku, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenie koncentrácie („Vyhláška o náležitostiach koncentrácie“). Najvýraznejšou zmenou je to, že oznámenie koncentrácie bude oznamovateľ koncentrácie podávať v prehľadnej a štruktúrovanej forme na formulároch, ktorých vzor je prílohou vyhlášky, čo účastníkovi konania umožní rýchlejšie sa zorientovať pri predkladaní informácií, ktoré sú náležitosťou oznámenia koncentrácie. Vychádzajúc z doterajších praktických skúseností úradu  dochádza tiež k spresneniu a modifikovaniu niektorých predkladaných informácií, najmä vo vzťahu k trhovým informáciám a inštitútom ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov. Cieľom je získanie informácií o pôsobení účastníkov koncentrácie a prepojených podnikateľov na trhoch už v rámci oznámenia v takej podobe a forme, ktorá čo najkomplexnejšie umožní úradu  posúdiť existenciu možných ovplyvnených prípadne potenciálne ovplyvnených trhov. Výraznou zmenou je zavedenie zjednodušeného formulára, prostredníctvom ktorého bude možné v určitých prípadoch oznámiť koncentráciu.
 
Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania („Vyhláška o urovnaní“) upravuje najmä postup úradu počas rokovania o urovnaní, ako  aj výšku zníženia pokuty v prípade urovnania. Novela zákona zavádza inštitút urovnania, ktorý má byť použiteľný pre všetky porušenia zákona. Inštitút urovnania je bežnou súčasťou legislatívy a často používaným takmer vo všetkých štátoch Európskej únie. V prípadoch kartelov je často využívaný aj v konaniach pred  Európskou komisiou.
 
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti („Vyhláška o Leniency programe“) definuje podrobnosti o uplatňovaní programu zhovievavosti a náležitosti o obsahu žiadostí o neuloženie alebo zníženie pokuty. Leniency progrm umožňuje upustenie alebo zníženie pokuty v prípade spolupráce podnikateľa pri odhaľovaní kartelov. Je na podnikateľovi, či sa rozhodne tento programvyužiť. Leniency program sa uplatňoval aj doteraz, pričom podrobnosti o uplatňovaní tohto inštitútu boli uvedené len v usmernení úradu. Nakoľko je vyhláška založená na princípoch existujúceho usmernenia, jej prijatie zásadným spôsobom nezmení doterajšiu prax úradu, ale povedie k zvýšeniu právnej istoty.
 
Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky priamo stanovuje spôsob odmeňovania členov Rady úradu.