Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ECN zverejnila súbor odporúčaní

Aktualizované:
Obsah

V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (European Competition Network „ECN“) prijali úrady na ochranu hospodárskej súťaže a Európska komisia odporúčania o kľúčových vyšetrovacích a rozhodovacích právomociach pre oblasť hospodárskej súťaže. Odporúčania obsahujú, okrem iného, všeobecné zásady, a minimálny štandard pre vyšetrovacie nástroje, ktoré by mali mať úrady k dispozícii pre účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Vychádzajú z praxe ako aj z existujúcej judikatúry. Môžu slúžiť ako vodítko pre všetkých, ktorí sú zapojení do vytvárania právneho rámca pre presadzovanie článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom nezasahujú do jurisdikcie jednotlivých štátov. Konkrétne ide o súbor siedmich odporúčaní, v ktorých súťažné orgány vyjadrujú svoj spoločný postoj k:
- vyšetrovacím právomociam, donucovacím opatreniam a sankciám v súvislosti s vykonávaním inšpekcií a zasielaním žiadostí o informácie;
- právomoci zhromažďovať dôkazy v elektronickej podobe;
- asistencii pri inšpekciách podľa Článku 22(1) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003;
- oprávneniu prioritizácie svojej činnosti;
- predbežným opatreniam;
- záväzkom;
- a k právomoci ukladať štrukturálne opatrenia.

Protimonopolný úrad SR sa pripojil k tejto iniciatíve.

Odporúčania sú zverejnené na stránke Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html