Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EK zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR informuje, že dňa 3. septembra 2018 Európska komisia zverejnila 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.
Predovšetkým boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré zvýšia účinnosť a jednotu v Európskej únii v boji proti cezhraničným podvodom: Smernica na boj proti podvodom prostriedkami trestného práva a nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad verejného prokurátora (EPPO), posilnenou spoluprácou.

Popri týchto hlavných iniciatívach sa v roku 2017 prijali ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje národné systémy a postupy so zameraním na prevenciu a detekciu, napríklad prostredníctvom kampaní zameraných na verejnú mienku,  reorganizáciou národných útvarov pre boj proti podvodom, nasadením špecializovaných IT nástrojov, školeniami a cez spoločné operácie.
 
Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na webovej stránke OLAF-u v časti „Kto sme – Správy“: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF na svojej webovej stránke: http://www.olaf.vlada.gov.sk/europska-komisia-zverejnila-vyrocnu-spravu-o-ochrane-financnych-zaujmov-eu-a-boji-proti-podvodom-za-rok-2017/.