Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ESĽP zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o., v prospech SR

Publikované:
Obsah

Sťažnosť spoločnosti predstavovala zneužitie práva na individuálnu sťažnosť.

kladivko váhy
kladivko váhy

Rozhodnutie ESĽP

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vyhlásil rozhodnutie, ktoré prijal dňa 22. 2. 2022 a ktorým zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o., proti Slovenskej republike, a to z dôvodu zneužitia práva na podanie sťažnosti. ESĽP teda rozhodol v prospech štátu.

Spoločnosť sťažujúca sa ESĽP v roku 2017 namietala porušenie práva na spravodlivé konanie, práva na rešpektovanie obydlia a práva na účinný prostriedok nápravy. K porušeniu týchto práv malo dôjsť vykonaním inšpekcie Protimonopolným úradom SR (ďalej len „PMÚ SR“) v priestoroch sťažujúcej sa spoločnosti a z dôvodu neúčinnosti následnej súdnej kontroly. Prípad PMÚ SR sa týkal kartelových dohôd podnikateľov na trhu emitovania, distribúcie a predaja stravovacích poukážok a benefitných poukážok vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich.

ESĽP vo svojom rozhodnutí uviedol, že sťažujúca sa spoločnosť približne sedem mesiacov po podaní sťažnosti na ESĽP zanikla a jej právna nástupkyňa neoznámila želanie v konaní o sťažnosti pokračovať. Napriek tomu, že sťažujúca sa spoločnosť bola na začiatku konania výslovne upozornená na povinnosť informovať ESĽP o všetkých relevantných nových skutočnostiach, neurobila tak. Neposkytnuté informácie sa týkali samotnej podstaty sťažnosti. Podľa ESĽP je takéto konanie v rozpore s účelom práva na individuálnu sťažnosť.

ESĽP vo svojom rozhodnutí dospel k záveru, že sťažnosť sťažujúcej sa spoločnosti predstavuje zneužitie práva na individuálnu sťažnosť, a preto ju zamietol.

Rozhodnutie ESĽP v anglickom jazyku je dostupné na webovej stránke ESĽP prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Rozhodnutie ESĽP.

Bližšie informácie sú dostupné aj v tlačovej správe Ministerstva spravodlivosti SR na nasledujúcom odkaze: ESĽP rozhodol v prípade Vaša Slovensko, s. r. o., proti SR v prospech štátu.

Pozadie prípadu riešeného PMÚ SR

V nadväznosti na vykonané inšpekcie a prešetrovanie začal PMÚ SR správne konanie a následne dňa 11. 2. 2016 vydal v správnom konaní rozhodnutie, ktorým uložil piatim podnikateľom, vrátane spoločnosti Vaša Slovensko, s.r.o., pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie stravovacích a benefitných poukážok pokutu vo výške 2,96 milióna eur, a to za dve kartelové dohody. Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím č. 31/2017/ODK-2017/KH/R/2/025 zo dňa 11. 8. 2017 potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ SR. Účastníci konania sa následne domáhali preskúmania rozhodnutia Rady úradu súdom. Krajský súd v Bratislave správne žaloby účastníkov konania rozsudkom sp. zn. 2S/273/2017 zo dňa 21. 11. 2018 zamietol. Vec je v súčasnosti otvorená na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky. Sťažnosť podaná na ESĽP sa týkala vykonanej inšpekcie, nie vydaných rozhodnutí.