Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Európsky parlament a Rada EÚ posilňujú právomoci národných súťažných orgánov. PMÚ SR vyzýva verejnosť k odbornej diskusii o zákone.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) informuje, že dňa 14. januára 2019 bola v Úradnom vestníku Európskej únie vydaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (ďalej len „smernica ECN+“).
 
Cieľom smernice ECN+ je posilnenie fungovania vnútorného trhu, a to prostredníctvom viacerých nástrojov, najmä
  • úpravy vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia v účinnom presadzovaní práva, čím sa zabezpečí vyrovnanejšia ochrana podnikov v Európe,
  • zabezpečenia dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže, v prípadoch, keď sa uplatňuje súbežne s čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby sa zaistila právna istota a rovnaké podmienky a
  • zavedenia účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

V súvislosti s procesom transpozície si úrad dovoľuje vyzvať verejnosť na zapojenie sa do odbornej diskusie a zaslanie prípadných návrhov a pripomienok na úpravu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“), a to do 31. marca 2019 elektronicky na olpzv@antimon.gov.sk.
Prípadné návrhy a pripomienky na úpravu zákona o ochrane hospodárskej súťaže je možné zasielať aj nad rámec ustanovení smernice ECN+.