Preskočiť na hlavný obsah

Hlavné poslanie a úlohy úradu

Aktualizované:
Obsah

Hlavným poslaním Protimonopolného úradu SR je chrániť a podporovať hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj.

Súťaž medzi podnikateľmi je základným mechanizmom trhovej ekonomiky – podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Firmy stimulované konkurenciou sa snažia ponúkať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny. Aby súťaž riadne fungovala, súťažné právo zakazuje praktiky, ktoré ju obmedzujú.

Úlohou úradu je zasahovať proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a pôsobiť na vytváranie priaznivých konkurenčných podmienok.

Na tento účel úrad v rámci svojej pôsobnosti v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže posudzuje
  • dohody medzi podnikateľmi, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. Cieľom kartelov a ďalších typov obmedzujúcich dojednaní medzi podnikateľmi býva zväčša zmiernenie konkurencie a následný nárast cien;
  • zneužívanie dominantného postavenia - úrad kontroluje, či zo strany dominantných podnikov nedochádza k zneužitiu ich trhovej sily, najmä ak sa tieto podnikateľské subjekty snažia vytlačiť z trhu svojich konkurentov;
  • koncentrácie - prostredníctvom kontroly koncentrácií úrad skúma dopady veľkých transakcií na štruktúru trhov. Kontrola koncentrácií predstavuje preventívny nástroj úradu;
  • konanie orgánov štátnej správy a samosprávy - úrad má možnosť zasiahnuť aj voči orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy ak zvýhodňujú určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzujú súťaž.
O porušení zákona úrad rozhoduje v správnom konaní, ktoré je ukončené vydaním rozhodnutia. Za porušenie zákona úrad uloží podnikateľovi pokutu až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, a to aj opakovane. Úrad môže tiež uložiť povinnosť zdržať sa protiprávneho konania a odstrániť protiprávny stav.

Úrad sa snaží zlepšiť konkurenčné prostredie a odstrániť potenciálne prekážky efektívnej súťaže nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj ďalšími aktivitami.

Na tento účel
  • preventívne pôsobí na politiky, ktoré ovplyvňujú hospodársku súťaž (napr. svojimi stanoviskami a pripomienkami k návrhom zákonov a iných materiálov v rámci medzirezortného pripomienkového konania);
  • zabezpečuje podporu princípov ochrany hospodárskej súťaže cez rôzne iniciatívne materiály, sektorové štúdie a analýzy, semináre, konferencie, verejné diskusie a prednášky;
  • zastupuje Slovenskú republiku počas medzinárodných rokovaní a na medzinárodných fórach v oblasti hospodárskej súťaže. Aktívne pôsobí v pracovných skupinách Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), podieľa sa na aktivitách Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž (ICN), Európskych súťažných autorít (ECA) a nadväzuje bilaterálne vzťahy so zahraničnými súťažnými autoritami a odborníkmi v tejto oblasti;
  • navrhuje rôzne iné opatrenia na ochranu a podporu súťaže.

Zároveň úrad ako koordinátor pomoci v zmysle zákona o štátnej pomoci plní úlohy pri ochrane hospodárskej súťaže aj v oblasti štátnej pomoci. Úrad je koordinátorom pomoci vo vzťahu k akejkoľvek štátnej a minimálnej pomoci poskytovanej na území SR. Koordinuje tiež investičnú pomoc.