Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Kolúzia vo verejnom obstarávaní v sektore energetiky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 24.11.2014 z vlastného podnetu správne konanie voči trom podnikateľom pôsobiacim v oblasti energetiky vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

Úrad má dôvodné podozrenie, že podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnej obchodnej súťaži, ktorej predmetom bola dodávka linky na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v celkovej hodnote do 15 mil. EUR. Tieto projekty boli realizované za podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ. Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z., ako aj s článkom 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zakazujú dohody medzi konkurentmi, ktoré obmedzujú súťaž.

Úrad získal podklady a informácie na základe ktorých došiel k záveru, že mohlo dôjsť ku koordinácii podnikateľov pri podávaní súťažných ponúk v priebehu predmetnej verejnej obchodnej súťaže.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.

Podnikateľom, ktorí sú účastníkmi horizontálnych dohôd medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).