KARTELY: Neohlásené inšpekcie v sektore informačných technológií

Aktualizované 12.02.2014

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti informačných technológií, konkrétne v oblasti vývoja, implementácie, obchodu, servisu a konzultačných služieb, ktoré sú podozrivé z uzatvorenia dohody obmedzujúcej súťaž.

Úrad mal dôvodné podozrenie, že prešetrované spoločnosti koordinovali svoje správanie vo verejných obstarávaniach, ktoré boli, prípadne budú vyhlásené za účelom realizácie projektov financovaných z Operačného programu informatizácia spoločnosti, podporovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.

Dohoda medzi podnikateľmi môže mať rôzne podoby, najmä podobu dohody o nepredložení ponuky, dohody o rozdelení zákaziek, dohody o rotácií zákaziek, dohody o následných kompenzáciách prostredníctvom subdodávok, prípadne podnikatelia mohli zosúladiť svoj postup bez toho, aby uzatvorili dohodu v užšom zmysle.

Dohoda mohla byť uzatvorená prostredníctvom priamych kontaktov alebo výmeny citlivých obchodných informácií medzi jednotlivými podnikateľmi. Na to, aby úrad mohol zistiť a preveriť všetky relevantné skutočnosti a určiť mieru účasti všetkých dotknutých podnikateľov na možnej dohode obmedzujúcej súťaž, bolo potrebné vykonať u podozrivých podnikateľov inšpekciu.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.
 


Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin