Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ pokutoval tri stavebné spoločnosti za kolúziu vo verejnej obchodnej súťaži realizovanej v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 10. 06. 2015 rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pôsobiacim v sektore stavebníctva pokutu v celkovej výške 148 115 EUR.

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v roku 2008 obmedzili hospodársku súťaž na trhu stavebných a rekonštrukčných prác vrátane dodávok zariadení na území Slovenskej republiky tým, že koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v súvislosti s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži, predmetom ktorej bola úprava stavebného objektu na účely využitia novej technológie. Zákazka v celkovej predpokladanej hodnote 3 560 000,- Sk bez DPH, resp. 118 170,35 EUR bez DPH bola realizovaná v Prešovskom kraji v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Cieľom koordinácie bolo, aby predmetnú zákazku získal vopred určený uchádzač a za dohodnutú cenu. Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, spočívajúca v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejnej obchodnej súťaže. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastníci konania môžu podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.