Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ potvrdzuje vykonanie neohlásených inšpekcií v oblasti povrchových úprav

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov potvrdzuje, že dňa 10.3.2015 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch spoločnosti pôsobiacej v oblasti povrchových úprav.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, z ktorého vyplýva, že medzi piatimi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode obmedzujúcej súťaž spočívajúcej v priamom alebo nepriamom určení cien, rozdelení trhov, obmedzení dodávky tovarov, výkonov, prác, alebo služieb, alebo v inej koordinácii správania sa v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach, v obchodných verejných súťažiach alebo v iných obdobných postupoch vyhlásených v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.  Podozrenie sa týkalo najmä dvoch súťaží s hodnotou zákazky presahujúcou 3 000 000 eur (čiastočne financovaná prostredníctvom poskytnutia nenávratného finančného príspevku).

Podnikateľom, ktorí sú účastníkmi horizontálnych dohôd medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.