Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút trom podnikateľom za uzatvorenie kartelovej dohody vo verejných obstarávaniach v oblasti poskytovania služieb kontroly a údržby trasy NN vedenia

Publikované:
Obsah

Rozhodnutie PMÚ SR je právoplatné.

elektrické stĺpy v prírode, pri dome
elektrické stĺpy v prírode, pri dome

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 02. 2023 vydal rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 8 890 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je zakázaná v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. 05. 2021.

Úrad v priebehu prešetrovania a správneho konania získal dôkazy, z ktorých vyplynulo, že podnikatelia MA-RY s.r.o., Mgr. Marek Kočiš a Štefan Rybovič koordinovali svoj postup pri vypracovaní a predložení ponúk do dvoch verejných obstarávaní a jednej obchodnej verejnej súťaže verejného obstarávateľa Východoslovenská distribučná, a.s., a to v rokoch 2019 a 2020. Všetky zákazky sa týkali  zabezpečenia služieb spočívajúcich v kontrole a údržbe trasy NN vedenia na území východného Slovenska. Títo podnikatelia pri prihlasovaní do súťaží nepostupovali samostatne, ale svoj postup koordinovali a rovnako postupovali aj v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk verejnému obstarávateľovi. Svoje ponuky predkladali tak, aby v jednotlivých častiach týchto zákaziek vyhral vopred dohodnutý účastník. Ďalšie „nevíťazné ponuky“ boli predložené s cieľom vyvolať zdanie súťaže, bez skutočného záujmu danú časť obstarávania, resp. súťaže vyhrať.

Úrad vyhodnotil tento postup podnikateľov ako cieľovú dohodu, ktorá spočívala v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, rozdelení trhu a v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou. V prípade všetkých troch účastníkov konania pristúpil úrad k rokovaniu o urovnaní, na základe ktorého úrad všetkým trom účastníkom konania znížil pokutu o 30 % a uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok. Bez urovnania by úrad uložil podnikateľom zákaz účasti v trvaní troch rokov.

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02. 2023.