Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 33 000 eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti stavebných prác v sektore energetiky

Publikované:
Obsah

Za protizákonné konanie podnikateľov PMÚ SR uložil pokuty a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

náradie s boxom na rekonštruovanie
náradie s boxom na rekonštruovanie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 12. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil dvom podnikateľom pokuty v celkovej výške 32 956 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

V dotknutom prípade úrad v roku 2020 prijal podnet od Úradu vládneho auditu pre podozrenie z porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásila obec Čavoj.

Na základe uvedeného podnetu úrad začal prešetrovanie týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov BECO, spol. s r. o., Žilina, WR system, s.r.o., Prievidza a STAVOR, spol. s r. o., Zákamenné spočívajúceho v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác v sektore energetiky, pričom hodnota víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 132 tisíc eur (bez DPH).

Na základe analýzy skutočností vyplývajúcich z podnetu a zo súťažnej dokumentácie úrad dňa 24. 2. 2021 z vlastného podnetu začal správne konanie voči vyššie uvedeným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž. O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy dostupnej na nasledujúcom odkaze: KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie pre možnú kartelovú dohodu vo verejnom obstarávaní súvisiacom s poskytnutím stavebných prác v oblasti energetiky.

Úrad uložil podnikateľovi BECO, spol. s r.o., pokutu vo výške 13 121 eur a podnikateľovi WR system, s.r.o., pokutu vo výške 19 835 eur. Voči účastníkovi konania STAVOR, spol. s r. o., úrad podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže konanie zastavil z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný. Vzhľadom na to, že účastník konania BECO, spol. s r.o., požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj urovnal, úrad mu neuložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a pokutu, ktorú by mu inak úrad za preukázané porušenie zákona uložil, náležite znížil. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov uložil úrad účastníkovi konania WR system, s.r.o.

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 1. 2022.