Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 9 mil. eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti energetiky

Aktualizované:
Obsah

Takmer 9 miliónovú pokutu PMÚ SR uložil trom účastníkom kartelovej dohody.

elektrické vedneie káble
elektrické vedneie káble
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 12. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 8 635 625 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
V roku 2017 úrad prijal podnet od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie z koordinácie postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky.
 
Na základe uvedeného podnetu úrad začal prešetrovanie týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov spočívajúceho v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie prác v sektore energetiky.
 
Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky špecifického elektrického zariadenia, pričom hodnota víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 35 mil. eur (bez DPH).
 
V rámci prešetrovania podnetu úrad v dňoch 28. – 29. 5. 2019 v priestoroch dvoch prešetrovaných podnikateľov vykonal inšpekciu a na základe úradom v rámci prešetrovania získaných informácií a podkladov úrad dňa 11. 3. 2020 z vlastného podnetu začal správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž. O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy zverejnenej na webovom sídle - dostupná je na odkaze KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác v energetickom sektore
 
Pokutu úrad nakoniec uložil len trom účastníkom konania, keďže úrad v konaní vo vzťahu k ďalším trom účastníkom konania nepreukázal, že by títo porušili ustanovenia zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to, že jeden z pokutovaných účastníkov konania požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj urovnal, úrad aplikáciou príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže súčasne uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 3 roky už len zostávajúcim dvom pokutovaným účastníkom konania.
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.