KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 9 mil. eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti energetiky

Aktualizované 11.01.2022

Takmer 9 miliónovú pokutu PMÚ SR uložil trom účastníkom kartelovej dohody.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 12. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 8 635 625 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
V roku 2017 úrad prijal podnet od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie z koordinácie postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky.
 
Na základe uvedeného podnetu úrad začal prešetrovanie týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov spočívajúceho v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie prác v sektore energetiky.
 
Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky špecifického elektrického zariadenia, pričom hodnota víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 35 mil. eur (bez DPH).
 
V rámci prešetrovania podnetu úrad v dňoch 28. – 29. 5. 2019 v priestoroch dvoch prešetrovaných podnikateľov vykonal inšpekciu a na základe úradom v rámci prešetrovania získaných informácií a podkladov úrad dňa 11. 3. 2020 z vlastného podnetu začal správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž. O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy zverejnenej na webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/6150-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-dohody-obmedzujucej-sutaz-vo-verejnom-obstaravani-na-uskutocnenie-stavebnych-prac-v-energetickom-sektore/?csrt=16674095734462156561
 
Pokutu úrad nakoniec uložil len trom účastníkom konania, keďže úrad v konaní vo vzťahu k ďalším trom účastníkom konania nepreukázal, že by títo porušili ustanovenia zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to, že jeden z pokutovaných účastníkov konania požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj urovnal, úrad aplikáciou príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže súčasne uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 3 roky už len zostávajúcim dvom pokutovaným účastníkom konania.
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin