Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty dvom podnikateľom za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady a informácie

Publikované:
Obsah

PMÚ SR vydal rozhodnutia týkajúce sa porušenia povinnosti stanovenej zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

paper laptop
paper laptop
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 1. 2022 a dňa 20. 1. 2022 vydal rozhodnutia, ktorými dvom podnikateľom uložil pokuty podľa § 38a ods. 1 písm. a) v spojení s § 38c ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v celkovej výške 20 000 eur za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady a informácie požadované úradom, čím títo podnikatelia porušili povinnosť stanovenú v § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutia úradu ešte nenadobudli právoplatnosť. V prípade, ak bude v zákonnej lehote podaný rozklad, rozhodnutia preskúma druhostupňový orgán úradu.
 
Účelom ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže o povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania, prípadne aj pri vedení správneho konania. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto konania podnikateľov, keďže ohrozujú riadny výkon právomocí úradu a znižujú efektívnosť výkonu prešetrovania či vedeného správneho konania, a tým aj možnosť odhaľovať a trestať protisúťažné konanie podnikateľov.