Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty dvom podnikateľom za predloženie neúplných podkladov a informácií úradu a zároveň uložil poriadkovú pokutu za neoznámenie zmeny týkajúcej sa konania

Publikované:
Obsah

PMÚ SR v priebehu správnych konaní uložil podnikateľom pokuty za porušenie povinností stanovených zákonom.

laptop a papier
laptop a papier

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 1. 12. 2021 vydal rozhodnutia, ktorými dvom podnikateľom uložil pokuty podľa § 38a ods. 1 písm. a) v spojení s § 38c ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v celkovej výške 7 700 eur za predloženie neúplných podkladov a informácií požadovaných úradom. Dotknutí podnikatelia týmto porušili povinnosť stanovenú v § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

Zároveň úrad dňa 20. 12. 2021 vydal rozhodnutie vo veci uloženia poriadkovej pokuty podľa § 45 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže za porušenie povinnosti účastníka konania bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu týkajúcu sa konania. Účastníkovi konania úrad uložil pokutu v maximálnej možnej výške 3 300 eur.

Účelom ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže o povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania, prípadne aj pri vedení správneho konania. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto konania podnikateľov, keďže ohrozujú riadny výkon právomocí úradu a znižujú efektívnosť výkonu prešetrovania či vedeného správneho konania, a tým aj možnosť odhaľovať a trestať protisúťažné konanie podnikateľov.

Rozhodnutia úradu zatiaľ nenadobudli právoplatnosť. V prípade, že bude v zákonnej lehote podaný rozklad, rozhodnutia preskúma druhostupňový orgán úradu.