KARTELY: PMÚ SR uložil vyše 14-tisícovú pokutu za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady a informácie

Aktualizované 13.05.2022

Podnikateľ môže v zákonnej lehote podať rozklad voči rozhodnutiu.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 5. 5. 2022 vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi uložil pokutu podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže vo výške 14 147 eur za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady a informácie požadované úradom, čím tento podnikateľ porušil povinnosť stanovenú v § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť. V prípade, že bude v zákonnej lehote podaný rozklad, rozhodnutie preskúma druhostupňový orgán úradu.
 
Účelom ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže o povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania, prípadne aj pri vedení správneho konania. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto konanie podnikateľov, keďže ohrozuje riadny výkon právomocí úradu a znižuje efektívnosť výkonu prešetrovania či vedeného správneho konania, a tým aj možnosť odhaľovať a trestať protisúťažné konanie podnikateľov.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin