Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie pre možnú kartelovú dohodu vo verejnom obstarávaní súvisiacom s poskytnutím stavebných prác v oblasti energetiky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 2. 2021 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi podnikateľmi vo verejnom obstarávaní na zákazku v oblasti stavebných prác.

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní, predmetom ktorého bolo poskytnutie stavebných prác v oblasti energetiky.

Zákazka bola financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.