Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody v oblasti predaja motorových vozidiel

Aktualizované:
Obsah
Dňa 03.06.2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov (ďalej len ,,úrad”), správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti predaja motorových vozidiel.
 
Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že 17 podnikateľov sa dohodlo na cenách, rozdelení trhu, výmene citlivých obchodných informácií a na koordinácii v procese verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, alebo v inej obdobnej súťaži. Uvedená dohoda sa týka trhu predaja osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel.
Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (program zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.