Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“

Publikované:
Obsah

PMÚ SR vydal rozhodnutie, ktorým zastavil správne konanie voči 10 podnikateľom.

pozemok trava obloha
pozemok trava obloha

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 11. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým zastavil správne konanie voči podnikateľom SGS Holding, a.s., TEKDAN, spol. s r.o., GEOMETRA, s.r.o., GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., GEOKOD, s.r.o., Geodetická kancelária URBAN – LAUKO, spol. s r.o., GEOPARTNER, s.r.o., GEOSPOL, s.r.o., GEODÉZIA UHLÍK, s.r.o., a GeodetS, s.r.o., vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, spočívajúcej v ich koordinácii pri účasti a predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní verejného obstarávateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Predmetné verejné obstarávanie sa týkalo zákazky s názvom „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“.

Úrad v priebehu správneho konania získal podklady a informácie, ktoré mu v tomto prípade poskytli alternatívne vysvetlenie viacerých významných skutočností a ktoré úrad po ich preverení akceptoval.

Po vyhodnotení všetkých získaných a dostupných informácií dospel úrad k záveru, že nedisponuje takými dôkazmi, na základe ktorých by v tomto konaní vedel preukázať existenciu posudzovanej dohody medzi uvedenými podnikateľmi. Preto predmetné správne konanie úrad zastavil v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 12. 2021.