Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ uložil vyše 560-tisícovú pokutu štyrom podnikateľom za kartelovú dohodu pri dodaní zariadenia z oblasti gastrotechnológie

Publikované:
Obsah

Dotknutí podnikatelia v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže nepostupovali samostatne, ale svoj postup koordinovali.

reštaurácia
reštaurácia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 10. 11. 2023 vydal rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom pokuty v celkovej výške 564 411 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná (konkrétne ustanovenie § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. v znení účinnom do 31. 05. 2021).

PMÚ v nadväznosti na podnet od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky začal prešetrovanie podozrenia z koordinácie podnikateľov pri predkladaní ponúk do súťaže na dodanie zariadenia z oblasti gastrotechnológie. Súťaž vyhlásil prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Následne, na základe výsledkov prešetrovania začal PMÚ správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

Po preskúmaní informácií a podkladov získaných počas správneho konania dospel PMÚ k záveru, že účastníci správneho konania v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže nepostupovali samostatne, ale svoj postup koordinovali.

Rozhodnutie PMÚ zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči nemu v zákonnej lehote opravný prostriedok (rozklad).