Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ uložil vyše 7,2 mil. pokutu štyrom podnikateľom za uzatvorenie kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní v oblasti energetiky

Publikované:
Obsah
elektrické vedenie
elektrické vedenie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,  odbor kartelov, (ďalej len „PMÚ“) dňa 11. 09. 2023 vydal rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom pokuty v celkovej výške 7 233 751,00 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením zákona o ochrane hospodárskej súťaže, konkrétne ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f). PMÚ zároveň uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní trom z dotknutých podnikateľov na tri roky a jednému podnikateľovi na jeden rok.

PMÚ začal prešetrovanie na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie na možné protisúťažné konanie podnikateľov spočívajúce v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania. Toto verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a jeho predmetom bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.

Na základe výsledkov prešetrovania PMÚ začal správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, o čom informoval prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je dostupná na nasledujúcom odkaze: KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác v energetickom sektore.

PMÚ získal v správnom konaní informácie a podklady, na základe ktorých dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali. Voči ostatným dvom podnikateľom konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

PMÚ uložil pokutu v plnom rozsahu a zároveň zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky trom podnikateľom. Štvrtému podnikateľovi, pokutu dodatočne znížil a zároveň mu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, keďže  podnikateľ využil inštitút urovnania, keď priznal účasť na porušení zákona a prevzal za to zodpovednosť.

V tejto súvislosti PMÚ upriamuje pozornosť na možnosť využívania programu zhovievavosti. Tento program mu umožňuje, aby účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž

  1. neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona alebo
  2. znížil pokutu až do 50 %, ak predloží dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré PMÚ už má k dispozícii.

Zároveň v prípadoch využitia programu zhovievavosti PMÚ účastníkovi zakázanej dohody automaticky neuloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ďalšou možnosťou, ako znížiť pokutu je tzv. urovnanie. Ide o prípady, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom, ale prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť. Podnikateľovi, ktorý sa urovná PMÚ uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok a zníži pokutu až o 50 % (vertikálne dohody), resp. o 30 % (kartely a zneužitie dominantného postavenia).

V prípade zakázaných kartelových dohôd je možné oba spomenuté inštitúty aplikovať u podnikateľa súčasne.

Rozhodnutie PMÚ ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.