Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kartelu pri protipovodňovej prevencii

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 03.08.2015 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác v oblasti prevencie povodní a sucha (protipovodňové stavby).
 
Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že dvaja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom v oblasti vodohospodárstva. Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác v celkovej predpokladanej hodnote 3 892 656,73 EUR. Tento projekt mal byť realizovaný na východnom Slovensku a je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.