Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kartelu stavebných spoločností v obchodných verejných súťažiach

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 20.11.2014 z vlastného podnetu správne konanie voči podnikateľom pôsobiacim v oblasti dodávok stavebných prác a výkonov na území Slovenskej republiky vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

Úrad má dôvodné podozrenie, že podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk v obchodných verejných súťažiach, ktorých predmetom bola modernizácia a dobudovanie hotelového komplexu v celkovej hodnote do 2 mil. EUR. Tieto projekty boli realizované za podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ. Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z., ktorý zakazuje dohody medzi konkurentmi, ktoré obmedzujú súťaž.

Úrad získal podklady a informácie, na základe ktorých došiel k záveru, že mohlo dôjsť ku koordinácii podnikateľov pri podávaní súťažných ponúk v priebehu obchodných verejných súťaží.

Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, účastníkom takýchto dohôd hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Pre účastníka kartelu existuje možnosť úplne sa vyhnúť pokute, ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)”.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.