Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kolúzie v obchodnej verejnej súťaži realizovanej v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 22.12.2014 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi pôsobiacimi, o. i. v oblasti stavebníctva.

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v obchodnej verejnej súťaži, ktorej predmetom bola úprava stavebného objektu na účely využitia novej technológie v celkovej predpokladanej hodnote 3 560 000,- Sk bez DPH, resp. 118 170,35 EUR bez DPH. Tento projekt bol realizovaný v Prešovskom kraji v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.