Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kolúzie v obchodnej verejnej súťaži v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov (ďalej len „úrad“), začal dňa
08.04.2015 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž uzavretej medzi dvoma podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti stavebníctva. 

Na základe získaných podkladov a informácií nadobudol úrad dôvodné podozrenie, že dvaja podnikatelia pôsobiaci v oblasti stavebníctva koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v obchodnej verejnej súťaži, ktorej predmetom bola rekonštrukcia objektu za účelom zlepšenia jeho energetickej hospodárnosti a hodnota zákazky určená na základe predmetnej obchodnej verejnej súťaže bola 342 040,62 EUR. Tento projekt bol realizovaný v Trenčianskom kraji v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast a spolufinancovaný zo zdrojov vyhlasovateľa súťaže.

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program Zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.