Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kolúzie vo verejnom obstarávaní na dodávku stavebných prác

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 23.07.2015 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlásenom zriaďovateľom školy. Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom materiálno-technického zhodnotenia budovy školy v celkovej predpokladanej hodnote 426 843,97 Eur bez DPH. Tento projekt bol realizovaný v Prešovskom kraji v rámci Regionálneho operačného programu Prioritná os 1-Infraštruktúra vzdelávania a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.