Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ zastavil správne konanie pre podozrenie z kartelu vo verejnom obstarávaní a aj prešetrovanie súvisiacich prípadov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 6. 3. 2017 zastavil správne konanie vedené vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi DWC Slovakia, a.s., a TEMPEST, a.s., zúčastnenými na verejnom obstarávaní s názvom zákazky „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“.
 
Úrad zastavil správne konanie, pretože v konaní nepreukázal, že účastníci konania porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad disponoval podkladmi a informáciami, ktoré boli získané v priebehu neohlásenej inšpekcie v priestoroch jedného z účastníkov konania. Vykonanie tejto inšpekcie, ako aj ďalších inšpekcií u iných podnikateľov v súvisiacich prípadoch bolo rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR vyhodnotené ako nesúladné so zákonom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bol úrad nútený pristúpiť k prehodnoteniu možnosti použitia týchto podkladov a informácií a následne konanie zastavil.
 
Z uvedených dôvodov úrad zastavil aj prešetrovanie ostatných verejných obstarávaní financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktoré boli spojené s vykonanou inšpekciou.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2017.