Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Podozrenie z kolúzie pri obstarávaní informačno-komunikačnej technológie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 24.11.2014 správne konanie voči dvom podnikateľom vo veci možnej kartelovej dohody spočívajúcej v koordinácii ich postupu vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa modernizácie informačno-komunikačnej technológie na univerzite financovaného zo zdrojov štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie (Európskeho spoločenstva) v celkovej hodnote 7,14 miliónov EUR s DPH.

Z informácií a podkladov, na základe ktorých úrad začal správne konanie, vyplýva, že medzi dvomi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode o určení víťaza predmetného verejného obstarávania, k následným kompenzáciám prostredníctvom subdodávok, resp. k inej koordinácii správania v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.

Podnikateľom, ktorí sú účastníkmi horizontálnych dohôd medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúcej súťaž nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní. Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa leniency programu.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).