Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Pokuta pre tri stavebné spoločnosti za kolúziu vo verejnej obchodnej súťaži spolufinancovanej z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 25. mája 2015 rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pôsobiacim v sektore stavebníctva pokutu v celkovej výške 257 079 Eur.

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v roku 2009 obmedzili hospodársku súťaž na trhu stavebných a rekonštrukčných prác a dodávok zariadení na území Slovenskej republiky tým, že prostredníctvom výmeny citlivých informácií koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v súvislosti s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži na dodávku tovarov a služieb za účelom rekonštrukcie rekreačného zariadenia v Žilinskom kraji v celkovej hodnote 1 197 095,41 Eur. Cieľom tejto koordinácie bolo, aby predmetnú zákazku získal vopred určený uchádzač a za dohodnutú cenu. Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorej cieľom bolo určovať ceny, rozdeliť si trh a vylúčiť konkurenciu z procesu súťaže o uvedenú zákazku. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastníci konania môžu podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.