Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Protimonopolný úrad SR uložil pokutu za nespoluprácu podnikateľa počas inšpekcie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov vydal dňa 9.3.2016 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pokutu v hornej polovici maximálnej sadzby pokuty(0,9 % z obratu podnikateľa za príslušný rok) vo výške 1.077,17 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 22a ods. 7 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Uvedená pokuta bola uložená v dôsledku toho, že zástupca podnikateľa v priebehu inšpekcie nespolupracoval so zamestnancami úradu, neposkytol potrebnú súčinnosť a neumožnil riadne vykonanie inšpekcie, keď nerešpektoval pokyn úradu smerujúci k zákazu komunikácie o priebehu inšpekcie v neprítomnosti zamestnancov úradu.

Právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Obštrukcie smerujúce k narušeniu efektívnosti a plynulého priebehu inšpekcie sú porušením povinností, ktoré zákon ukladá podnikateľovi. Obštrukcie podnikateľa pri výkone inšpekcie majú negatívny dôsledok na výkon právomocí úradu a na riadne odhaľovanie protisúťažného konania. Existuje verejný záujem na ochrane hospodárskej súťaže, teda aj na riadnom prešetrovaní a odhaľovaní protisúťažného správania podnikateľov.

Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom počas inšpekcie a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie tejto povinnosti je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k nerešpektovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto pochybenia podnikateľov, nakoľko takéto správanie ohrozuje riadny výkon právomocí úradu a znižuje efektívnosť vykonávania inšpekcií, a tým aj možnosť odhaľovať protisúťažné konania podnikateľov.

Rozhodnutie úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.