Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Protimonopolný úrad SR uložil pokutu za porušenie povinnosti predložiť všetky požadované podklady v určenej lehote

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov (ďalej len "úrad") vydal dňa 21.09.2015 rozhodnutie, ktorým uložil pokutu vo výške 5013 EUR, ktorá predstavuje 0,8% (zákonné minimum 1%) z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona o ochrane hospodárskej súťaže za porušenie povinnosti podľa § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže predložiť všetky požadované podklady a informácie v úradom určenej lehote.

V rámci výkonu prešetrovania na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže vyzval ponikateľa na predloženie podkladov a informácií v úradom určenej lehote. Podnikateľ si ani po urgencii nesplnil povinnosť predložiť všetky požadované podklady a informácie.

Účelom ustanovenia § 22 ods. 2 a k nemu korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania. Je nevyhnutné, aby úrad sancionoval aj takéto konania podnikateľov, nakoľko ohrozujú riadny výkon právomocí úradu a znižujú efektívnosť výkonu prešetrovania, a tým aj možnosť odhaľovať protisúťažné konania ponikateľov.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedá o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému je možné podať rozklad, úrad neuváda v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.