Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KOCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Allegro.eu a časti podnikateľa VIVANTIS a.s.

Publikované:
Obsah

V danom prípade išlo o bezproblémovú koncentráciu.

smartfon a symboly sociálnych sietí 2
smartfon a symboly sociálnych sietí 2
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 05. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Allegro.eu, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo nad časťou podnikateľa VIVANTIS a.s., Chrudim II., Česká republika, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku a poskytuje služby v oblasti nákupu reklamného priestoru v médiách.

Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 05. 2022.